ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กร (ไทย) :

โรงพยาบาลพยุหะคีรี

ชื่อองค์กร (อังกฤษ) :

PHAYUHAKIRI HOSPITAL

ที่อยู่ :

126 หมู่ 9 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์ 60130

ประเภท :

โรงพยาบาลชุมชน

ระดับ :

ทุติยภูมิ

ต้นสังกัด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จำนวนเตียง :

ขออนุญาต 30 เตียง / ให้บริการจริง 42 เตียง

อัตราการครองเตียง :

100.99%

จำนวนเตียง :

ขออนุญาต 30 เตียง / ให้บริการจริง 42 เตียง

ผู้นำสูงสุดขององค์กร :

แพทย์หญิงศิริพรรณ ชมภูพู่ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

สาขาที่ให้บริการ :

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการงานฝากครรภ์ คลอดบุตรโดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป บริการทันตกรรม บริการกายภาพบำบัด งานส่งเสริมป้องกัน บริการปฐมภูมิ และบริการแพทย์แผนไทย ไม่มีกรอบแพทย์เฉพาะทางเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาด 2.1 (F2)

ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ด้านการรักษาพยาบาล (ตำบล) :

ขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลพยุหะคีรี ประกอบด้วย ประชากรในเขตตำบลพยุหะ จำนวน 9 หมู่บ้านแบ่งการปกครองในเขตเทศบาลและอบต. มีจำนวนหลังคาเรือน 3,210 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 9,463 คน ชาย 4033 คน หญิง 5430 คน

ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ด้านการรักษาพยาบาล (อำเภอ) :

ตามลักษณะภูมิศาสตร์โดยทั่วไป แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกันมีพื้นที่ประมาณ 750.28 ตารางกิโลเมตรหรือ 46,895 ไร่ พื้นที่ตอนกลางจะเป็นที่ราบลุ่มมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คือแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ดังกล่าวเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม แต่ในช่วงฤดูฝนเดือนกันยายน – ตุลาคม มักประสบปัญหาอุทกภัย และพื้นที่ตอนบน มีลักษณะเป็นพื้นที่สูง และต่ำสลับกัน มีภูเขา ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ช่วงฤดูร้อนจะแห้งแล้งมาก จำนวนประชากร 63,938 คน ชาย 30,695 คน หญิง 33,243 คน เป็นผู้สูงอายุ 18.49% ของประชากรทั้งหมด การปกครองแบ่งเขตตามลักษณะภูมิศาสตร์ดังนี้ มี 11 ตำบล 125 หมู่บ้าน เทศบาล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 9 แห่ง 17,605 หลังคาเรือน

จังหวัด :

นครสวรรค์

เขตสุขภาพที่ :

3