วิสัยทัศน์ ( Vision )

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ผู้รับบริการปลอดภัย ใส่ใจชุมชน คนทำงานมีความสุข

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

2. พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

3. สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
4. สร้างเสริมพลังและคุณค่าให้คนทำงาน

เข็มมุ่ง

1. พัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยเพื่อตอบสนองภาวะฉุกเฉิน

- Acute stroke

- Acute myocardial infarction

- Head injury

2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่

3. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ Sepsis
4. พัฒนากระบวนการจัดการระบบ

ค่านิยม : C-TEAM
C : Community responsibility : รับผิดชอบชุมชน
T : Team work : คนร่วมทีมดี
E : Empowerment : มีเสริมพลัง
A : Agreement : ทำตามข้อตกลง
M : Management by fact : ใช้ข้อมูลตัดสินใจ