หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) 2563

ข้อ EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

1. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                                                                           1.1.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

1.1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
1.1.3 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด
1.1.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
1.1.5 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 บันทึกรายงานเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site และ Print Screen
ข้อ EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
2.1 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย วิธี ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
2.1.1 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ภายใน 30 วัน หลักฐานประกอบด้วย
2.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่หน่วยรับตรวจกำหนดกรอบแนวทาง หลักฐานประกอบด้วย
2.1.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา หลักฐานประกอบด้วย
2.2  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ตามรอบระยะเวลาที่รับตรวจกำหนดในกรอบแนวทาง)
2.2.1  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม  2562(สขร .1)
2.2.2   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม  2563(สขร.1)
2.2.3   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม  2563(สขร.1)
2.2.4   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน  2563(สขร.1)
2.2.5   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม  2563(สขร.1)
ข้อ EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ถ่ายภาพหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ
3.1 เอกสารเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) โครงการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป
3.2 เอกสารเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ)โครงการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด
3.3  เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายจำนวน  2  ชุด
3.3.1  หลักฐานการเบิกจ่ายชุดที่  1
3.3.2  หลักฐานการเบิกจ่ายชุดที่  2
ข้อ EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
4.1 แบบรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  สิงหาคม – พฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.1)
4.1.1  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม  2562(สขร .1)
4.1.2   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม  2563(สขร.1)
4.1.3   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม  2563(สขร.1)
4.1.4   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน  2563(สขร.1)
4.1.5   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม  2563(สขร.1)
4.2 บันทึกรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและ/พิจารณาและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site และ Print Screen
ข้อ EB 5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
 5.1 จัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่มีผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจหลักที่เลือก
5.2 บันทึกขออนุมัติโครงการ
5.3 รายงานการประชุม / โครงการ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจหลักที่เลือก
5.4 ภาพถ่ายประกอบหรือสื่อในรูปแบบอื่น  ที่มีระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
5.5 บันทึกรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและ/พิจารณาและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
5.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site และ Print Screen
ข้อ EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการคามภาระกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
6.1 จัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่มีผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจหลักที่เลือก
6.2 บันทึกขออนุมัติโครงการ
6.3 รายงานการประชุม / โครงการ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจหลักที่เลือก
6.4 ภาพถ่ายประกอบหรือสื่อในรูปแบบอื่น  ที่มีระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
6.5 บันทึกรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและ/พิจารณาและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
6.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site และ Print Screen
ข้อ EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการตามภาระกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
7.1 จัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่มีผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจหลักที่เลือก
7.2 บันทึกขออนุมัติโครงการ
7.3 รายงานการประชุม / โครงการ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจหลักที่เลือก
7.4 ภาพถ่ายประกอบหรือสื่อในรูปแบบอื่น  ที่มีระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
7.5 บันทึกรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและ/พิจารณาและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
7.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site และ Print Screen
ข้อ EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
8.1 กรอบแนวทางหรือมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
รายละเอียด
8.1.1 ขั้นตอนการกำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน
8.1.2 ลักษณะ /ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ
8.1.3 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องในลักษณะการรายงานผลการติดตามการดำเนินการและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อผู้บริหาร
8.2 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(เสนอกรอบแนวทางหรือมาตรการ)
8.3 มีข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง /ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรืออนุมัติให้นำกรอบแนวทางหรือมาตรการไปใช้)
8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัยหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site และ Print Screen
ข้อ EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
9.1.2 นโยบายผู้บริหาร
9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม MOPH
9.1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข ปี 2562
9.1.7 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
9.1.8 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH  Code  of  Conduct)
9.2 นโยบายยุทธศาสตร์หน่วยงาน
9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรรีมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9.6 รายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวเรื่องร้องเรียน
9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่
9.7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
9.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
9.7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
9.7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
9.7.5 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าที่
9.7.6 แบบสรุปผลการจัดหาวัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
9.7.7 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
9.7.8 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
9.7.9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site และ Print Screen
ข้อ EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
10.1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ประกอบด้วย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินงาน
10.2 บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสาธารณผ่าน Web site และ Print Screen
ข้อ EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (2561)
11.1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ประกอบด้วยผลการประเมิน และแนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
11.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน ฯ
11.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสาธารณผ่าน Web site และ Print Screen
ข้อ EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
12.1 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประกอบด้วย ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ
12.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัยชารับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผน
12.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่กำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสาธารณผ่าน Web site และ Print Screen
ข้อ EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
13.1 คำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำของหน่วยงาน
13.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามในคำสั่ง และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
13.3  กำหนดกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำของหน่วยงาน โดยใช้รูปแบบของคำสั่งหรือประกาศ โดยทำกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้มีผลการปฏิบัติงานที่ไม่ถึงเกรฑ์และกำหนดให้มีระบบรายงานหรือการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้มีเกณฑ์การประเมินต่ำและประกาศให้ผู้ที่มีคะแนนต่ำทราบล่วงหน้า ซึ่งในกรอบแนวทางดังกล่าวจะต้องมีราละเอียดอย่างน้อย
13.3.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
13.3.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ รวมถึงวิธีการพัฒนาผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
13.3.3 วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำต่อผู้บังคับบัญชา
13.3.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
13.4 มีหลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
13.5 มีหลักฐานหนังสือเวียน
13.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site และ Print Screen
ข้อ EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
14.1 มีประกาศรายงานการประเมินผลที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีประมาณ
14.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามในประกาศ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
14.3 ภาพถ่ายประกอบ
14.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่การรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อสาธารณผ่าน Web site และ Print Screen
ข้อ EB 15  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
15.1 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล
15.2 บันทึกข้อความเสนอเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามในประกาศและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
15.3 ภาพถ่ายประกอบ
15.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนต่อสาธารณผ่าน Web site และ Print Screen
ข้อ EB 16  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ  กลไกหรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
16.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดการร้องเรียน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
16.2 กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
16.2.1 หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
16.2.2 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
16.2.3 คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
16.2.4 การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน โดยมีการรายงานผลร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน
16.2.5 มีกลไกการกำกับติดตาม จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน สรุปต่อผู้บริหารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมี
– รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
– รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
– กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็นหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง จะต้องทำรายงานสรุปผลนำเสนอผู้บริหาร หรือหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงว่าปี พ.ศ. 2562 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและต้องนำหลักฐานนี้ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้สาธารณชนทราบ
16.3 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนทั่วไป ทั้งที่เป็นคู่มือและเป็น Chart  ที่ติดบริเวณหน่วยงานและภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน
16.4 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
16.5 ระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ
16.6 บันทึกข้อความรับการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รวบการประเมิน คือรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน
16.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงานและ Print Screen
ข้อ EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
17.1 กำหนดกรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประกอบด้วย
17.1.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
17.1.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน  2560
17.1.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
17.1.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเงินบริจาค และทรัพย์สิน
17.1.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนดและมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด
17.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามคำสั่ง /ข้อสั่งการและขออนุญาตเผยแพร่บนเวบไซต์ของหน่วยงาน
17.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
17..4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด
17.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Print Screen
ข้อ EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
18.1 โครงการ /กิจกรรม ซึ่งมีวัตุถประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมและหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
18.2 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ /กิจกรรมดังกล่าวและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
18.3 ภาพประกอบ ระบุ วันเวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
18.4 บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ระบุ วัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
18.5 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
18.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Print Screen
ข้อ EB 19  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
19.1 มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ที่เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส มีรายละเอียดดังนี้
19.1.1 มีกลุ่มอย่างชัดเจน โดยมีรายชื่อสมาชิกกลุ่ม ใบรับสมัครสมาชิกกลุ่ม
19.1.2 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่ม เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน
19.1.3 มีระเบียบ หรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน
19.2 มีกิจกรรมที่สะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์และพัฒนาความโปร่งใส
19.3 มีหลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์และพัฒนาความโปร่งใส
19.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Print Screen
ข้อ EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
20.1 จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
20.2 รายงานการประชุม
20.3 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
20.4 หนังสือเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ/สั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
20.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Print Screen
ข้อ EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
21.1 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงในข้อ EB 20
21.2 บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามในคำสั่งหรือข้อสั่งการหรือประกาศและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
21.3 หนังสือเวียนมาตรการดังกล่าว
21.4 หลังจากนั้นมีการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก 6 เดือน
21.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Print Screen
ข้อ EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายใยหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
22.1 หลักฐานการจัดประชุม/อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (หลักฐานตั้งแต่ต้นกระบวนการจนจบสิ้นสุดกระบวนการ)
22.2 หลักฐานการลงลายมือชื่อผู้เข้าประชุม/อบรม (สสอ.จัดอบรมต้องเชิญรพ.สต.ในพื้นที่มาร่วมด้วย)
22.3 มีภาพถ่ายประกอบโดยระบุวัน เวลา และสถานที่
 22.4 สรุปรายงานการประชุม /อบรม และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
22.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Print Screen
ข้อ EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
23.1 แผนป้องกันและปราบปราบการทุจริต / โครงการจัดอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบแผนประกอบด้วย 1)โครงการ/กิจกรรม 2)งบประมาณ (อาจไม่มีก็ได้) 3)วัตถุประสงค์ 4)ระยะเวลาดำเนินการ
23.2 บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติแผน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
23.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Print Screen
ข้อ EB 24   หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
24.1 กำกับและติดตามแผน ฯ 2 ไตรมาส คือไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 โดยรายงานการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรมในแผน ฯ
24.2 บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ /สั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
24.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Print Screen
ข้อ EB 25 หน่วยงานมีมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
25.1 กรอบแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานประกอบด้วย 1)วิธีการตรวจสอบ 2)ขั้นตอนการตรวจสอบ 3)กำหนดกลไกกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
25.2 หลักฐานแสดงการประชุมชี้แจงหรือสื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
25.3 หนังสือเวียนมาตรการดังกล่าว
25.4 การกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทุก 6 เดือน
25.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Print Screen
ข้อ EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
26.1 คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนในประเภทงานบริการประกอบด้วย 1) ประเภทงานบริการ 2) ขั้นตอน 3)ระยะเวลาที่ใช้
26.2 ภาพประกอบ
26.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Print Screen