โรงพยาบาลพยุหะคีรี - เกี่ยวกับโรงพยาบาล 
สร้างเมื่อ: วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2560

วิสัยทัศน์ ( Vision )

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ  ผู้รับบริการปลอดภัย สร้างสายใยสู่ชุมชน

 

พันธกิจ (Mission)

1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

2. พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

3. สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

 

เข็มมุ่ง

  1. พัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยเพื่อตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
  • Acute stroke
  • Acute myocardial infarction
  • Head injury
  1.  Maternal & neonatal mortality
  2.  NCD : DM

 

ค่านิยม   :   C-TEAM

C : Community  responsibility   :  รับผิดชอบชุมชน

T : Team work : คนร่วมทีมดี

E : Empowerment : มีเสริมพลัง

A : Agility  : ปลูกฝังความยืดหยุ่น

M : Management  by  fact :  ใช้ข้อมูลตัดสินใจ